Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van de websites lutherinkampen.nl, luthersekerkkampen.nl en zwaaenmeer.nl zoals deze beschikbaar zijn gesteld door de Lutherse Kerk Kampen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze websites aan je aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze websites is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze websites alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Lutherse Kerk Kampen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze websites her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Lutherse Kerk Kampen.

Geen garantie op juistheid

De Lutherse Kerk Kampen streeft naar zo actueel mogelijke websites. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze websites onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op onze websites wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. De Lutherse Kerk Kampen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van de Lutherse Kerk Kampen op deze pagina.