Toelichting bij de jaarrekening 2021

De Lutherse Kerk in Kampen neemt een geheel eigen plek in in het overwegend orthodoxe Kampen. Het is de combinatie van Lutherse liturgische traditie met een vrije, zoekende, ondogmatische manier van geloven. Een manier die ons vrijer maakt, in beweging brengt en ons verbindt met elkaar, de wereld om ons heen en met God.

De bijzondere positie die de Lutherse Kerk in Kampen inneemt is in 2019 verkend en beschreven in het revitaliseringsplan voor de komende jaren. Als kleine gemeente waarin we elkaar goed kennen zijn we er van overtuigt dat onze manier van kerk zijn ook anderen zal kunnen aanspreken. We richten ons daarom naar buiten en organiseren naast vieringen ook andere activiteiten waarvoor we de naam “Zwaan & Meer” gebruiken. Met die activiteiten willen we ook samen met mensen buiten onze gemeente elkaar op een open wijze inspireren en stimuleren tot een goed en zinvol leven en samenleven. We vergroten daarmee onze bekendheid in Kampen bouwen contacten op, genereren extra inkomsten en zetten in op aanwas van nieuwe leden.

Het nemen van financiële verantwoordelijkheid voor de kerk is in de Lutherse Kerk in Kampen niet bij iedereen vanzelfsprekend. Aan de oproep om (meer) bij te dragen gaven in 2020 een aantal betalende leden gehoor, maar er zijn nog te veel leden die niet of zeer weinig bijdragen. Voor 2021 en volgende jaren zal er elk jaar een beroep op mensen worden gedaan om vanzelfsprekend als lid, maar ieder naar vermogen, een bijdrage voor het lidmaatschap te geven. Het doel is om minder afhankelijk te worden van inkomsten van externe bronnen.  

Het verslagjaar 2020 wordt gedomineerd door de negatieve gevolgen die de coronamaatregelen kenden voor het kerkelijk leven van onze gemeente. Die maatregelen beletten de organisatie van vieringen, haalden een streep door het programma van “Zwaan en Meer” en veroorzaakten lagere verhuuropbrengsten. Het heeft geleid tot flink lagere inkomsten uit collecten en het wegvallen van extra inkomsten waar we als gemeente afhankelijk van zijn. Ook de geplande subsidieaanvragen die waren begroot zijn uitgesteld naar volgend jaar, omdat wij de activiteiten niet konden organiseren.

Als gemeente hebben we in 2020 ons flink ingezet voor het online organiseren van vieringen en activiteiten. Op YouTube is er groeiende belangstelling voor die activiteiten. Maar een bijpassend “verdienmodel” hebben we daar nog niet bij weten te ontwikkelen. Toch kijken we met de opgedane ervaring en de genoten belangstelling uit naar het komend jaar. Daarin zal, naar we hopen, meer ruimte komen voor de activiteiten van onze kerk.