Toelichting bij de jaarrekening 2021

De Lutherse Kerk in Kampen neemt een geheel eigen plek in in het overwegend orthodoxe Kampen. Het is de combinatie van Lutherse liturgische traditie met een vrije, zoekende, ondogmatische manier van geloven. Een manier die ons vrij maakt, in beweging brengt en ons verbindt met elkaar, de wereld om ons heen en met God.

De bijzondere positie die de Lutherse Kerk in Kampen inneemt is in 2019 verkend en beschreven in het revitaliseringsplan voor de komende jaren. Als kleine gemeente waarin we elkaar goed kennen zijn we er van overtuigt dat onze manier van kerk zijn ook anderen zal kunnen aanspreken. We richten ons daarom naar buiten en organiseren naast vieringen ook andere activiteiten waarvoor we de naam “Zwaan & Meer” gebruiken. Met die activiteiten willen we ook samen met mensen buiten onze gemeente elkaar op een open wijze inspireren en stimuleren tot een goed en zinvol leven en samenleven. We vergroten daarmee onze bekendheid in Kampen bouwen contacten op, genereren extra inkomsten en zetten in op aanwas van nieuwe leden.

Het nemen van financiële verantwoordelijkheid voor de kerk is in de Lutherse Kerk in Kampen nog niet bij iedereen vanzelfsprekend ook al zien we ook een voorzichtige toename van de vrijwillige bijdragen. Aan de oproep om (meer) bij te dragen gaven ook in 2021 betalende leden gehoor, maar er zijn ook veel leden die niet of zeer weinig bijdragen. De komende jaren zal er elk jaar een beroep op mensen worden gedaan om vanzelfsprekend als lid, maar ieder naar vermogen, een bijdrage voor het lidmaatschap te geven. Het doel is om minder afhankelijk te worden van inkomsten van externe bronnen.  

Het verslagjaar 2021 wordt, net als vorig jaar, gedomineerd door de negatieve gevolgen die de coronamaatregelen kenden voor het kerkelijk leven van onze gemeente. Die maatregelen beletten de organisatie van vieringen, haalden een streep door een deel van het programma van “Zwaan en Meer” en veroorzaakten lagere verhuuropbrengsten. Toch kent de exploitatie een posiief resultaat. Dat is te danken aan een drietal subsidies die zijn aangevraagd voor de activiteiten van “Zwaan en Meer”.  

Als kerkgemeente hebben we ons in 2021 verder bekwaamd in het online organiseren van vieringen en activiteiten. Op YouTube groeit daarvoor belangstelling.  Daarnaast is een verbinding gelegd tussen de online- en de fysieke activiteiten door een aantal cafe’s te organiseren over de gefilmde interviews van de Kamperverwondering. Voor deze activiteiten zijn subsidies ontvangen maar een bijpassend “verdienmodel” is nog niet bij gevonden. Toch kijken we met de opgedane ervaring en de genoten belangstelling uit naar het jaar 2022. Daarin zal meer ruimte zijn voor de activiteiten van onze kerk.